คุณ วิวัฒน์ พรไกรศรี ผู้บริหาร Eflowsys เยี่ยมชมศูนย์ Microsoft Datacenter สำหรับ Cloud Computing ที่สิงคโปร์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

27 กุมภาพันธ์ 2555

FAB 27

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้จัดศึกษาดูงานความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติในการพัฒนาระบบนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์จากผู้พัฒนาเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

Microsoft Datacenter

ไมโครซอฟต์เป็นผู้ให้บริการระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์อยู่หลายระบบ อาทิ Microsoft Office Live, Windows Live Messenger, Hotmail และอีกมากมายที่มีใช้งานแพร่หลายทั่วโลก และด้วยปริมาณผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นมาก อย่างต่อเนื่อง ไมโครซอฟต์จึงมีแผนที่จะเพิ่มคุณภาพการให้บริการด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในรูปแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วยการลงทุนในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เป็น Datacenter กระจายอยู่ทั่วโลก โดยศูนย์ Microsoft Datacenter ที่สิงค์โปร์ทำหน้าที่รองรับการใช้งานในบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อลดระยะทางในการส่งข้อมูลจากเดิมที่ต้องส่งข้ามทวีป ซึ่งปัจจุบันไมโครซอฟต์ได้ลงทุนติดตั้ง Datacenter กว่า 10 แห่งทั่วโลก ประกอบด้วยที่สหรัฐอเมริกา 5 แห่ง ได้แก่ Quincy, Des Moines, Chicago, Boydton และ San Antonio ในทวีปยุโรป 2 แห่ง ได้แก่ Dublin และ Amsterdam ส่วนในภูมิภาคเอเชียมีถึง 3 แห่ง ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และที่สุดท้าย คือ สิงค์โปร์

เทคโนโลยี...พร้อมสู่นวัตกรรมด้านไอที

เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง คือ แนวคิดในการให้บริการทางคอมพิวเตอร์ที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้เสมือนการใช้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำ เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ใน Cloud Server หรือกลุ่มเมฆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่ากลุ่มเมฆนี้คืออะไร อยู่ที่ไหน ภายในมีอะไรบ้าง และทำงานกันอย่างไร ผู้ใช้จะทราบเฉพาะส่วนการใช้งานที่ปรากฏอยู่บนเว็บบราวเซอร์ จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นเช่นไร

การใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ส่งผลกระทบต่อวงการไอทีหลายประการ ประการสำคัญคือ รูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จากการที่ผู้ใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์ต้องลงทุนจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เอง ซึ่งมีการลงทุนครั้งแรกที่สูงและเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจ เปลี่ยนมาเป็นจ่ายค่าบริการตามที่ใช้จริง ทำให้เกิดการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการแบ่งสรรการใช้งานระหว่างผู้ใช้จำนวนมหาศาล ทำให้สามารถออกแบบระบบที่ไม่ต้องเผื่อการใช้งานที่รับงานหนักไว้มากนัก นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มจำนวนเครื่องได้ง่ายเมื่อมีความต้องการสูงขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดการแยกกันระหว่างการบำรุงรักษาโครงสร้างด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายออกจากการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์อย่างชัดเจน นอกจากนั้นการแยกส่วนของการติดต่อผู้ใช้ออกด้วยเทคโนโลยี เว็บ 2.0 ทำให้ผู้ใช้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างระบบน้อยมาก