รางวัลระดับโลก

Intel® Better Code Developer Challenge (December 2010)

รางวัลระดับโลก

Intel Fast Track Experience Winner 2010 ณ Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco (September 2010) 1 ใน 7 Intel Grand Prize Winner “Intel Multi-Core Technology Utilization 2010 Competition” ที่ Intel® เชิญเข้าร่วม Intel Developer Forum (IDF) 2010 San Francisco

รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิค

Intel® Software Optimization and Improvement (June 2010)

Cloud Service

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย Cloud Service ผ่าน iPod, iPhone, iPad ของบริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ได้รับทุนรางวัลจาก SIPA ในการประกวด ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา เมื่อ 9 ธันวาคม 2554


Mobile Token SaaS

Mobile Token SaaS ระบบยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านจากมือถือ และ Price Label Control Center (QR Code on Cloud) ระบบสร้างป้ายราคาสินค้าแบบ QR Code บนคลาวด์ ของ Eflowsys ได้รับรางวัลซอฟด์แวร์ดีมีนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Software

เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ 0515


MRP,MRP Material Resource Planning,ระบบวางแผนการผลิต

ระบบวางแผนการผลิต เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องการใช้ เพื่อนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ให้ทันตามวันที่ต้องการใช้งาน

- คำนวณแผนการใช้วัตถุดิบ โดยพิจารณาจาก Order และสูตรการผลิต (BOM)

- สามารถวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยดูจากรายงานประมาณการซึ่งแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือปัจจุบัน จำนวนระหว่างการซื้อ จอง ค้างรับ เป็นต้นMRP,MRP Material Resource Planning,ระบบวางแผนการผลิต

ระบบบริหารการผลิต เป็นส่วนควบคุมการผลิตสามารถเปิดใบสั่งผลิตโดยระบบจะทำการเบิกวัตถุดิบไปเข้าสู่กระบวนการผลิตจนกระทั่งผลิตเสร็จสิ้นและตรวจรับเข้าสู่คลัง สามารถคุมสินค้าระหว่างผลิตได้

- รองรับการกำหนดสูตรผลิตได้หลายระดับ Multi BOM Level (BOM ซ้อน BOM)

- รองรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป (Semi Product)

- สูตร BOM สามารถตั้งค่า Quantity Changeable, Warehouse Changeable, Product Changeable, Deletable ได้เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงาน

 • BOM สามารถตั้งค่า Production Method เพื่อกำหนดรูปแบบขั้นตอนการทำงาน โดยเมื่อสั่งผลิตสินค้าระบบจะสร้างหน้า WorkFlow ให้ User ใน Line การผลิตที่รับผิดชอบงานเข้ามาระบุสถานะการทำงาน
 • สามารถ Copy สูตรการผลิต ใบวางแผนการผลิต ใบสั่งผลิตได้
 • แสดงสูตรการผลิตในหน้าจอ
 • สามารถเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตได้ ขณะบันทึกใบสั่งผลิตแต่ละครั้งได้
 • สามารถแก้ไขจำนวนหรือเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้จริงในแต่ละใบสั่งผลิตได้ ทำให้ทราบข้อมูลการใช้วัตถุดิบที่แท้จริงของแต่ละใบสั่งผลิต
 • แสดงยอดสินค้า-วัตถุดิบคงเหลือ B/L ให้เห็นในหน้าจอทันที
 • สามารถตั้งค่าว่าต้อง QC ก่อนรับเข้าหรือไม่
 • การบันทึกผลผลิตสามารถระบุจำนวนที่สั่งผลิต จำนวนผลิตได้ จำนวน QC ผ่าน-ไม่ผ่าน
 • การบันทึกวัตถุดิบสามารถระบุจำนวนที่สั่งจริง จำนวนขอเบิก จำนวนใช้จริง จำนวนเหลือใช้ จำนวนสูญเสียคืน จำนวนสูญเสียไม่คืน
 • สามารถคุมสินค้าตั้งแต่เริ่มสั่งผลิต ระหว่างผลิต ผลิตเสร็จ เนื่องจากเชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้าทำให้ทราบทุกความเคลื่อนไหว ได้แก่ จำนวนผลิตได้ที่รับเข้าแล้ว จำนวนวัตถุดิบถูกจอง จำนวนวัตถุดิบเบิกแล้ว จำนวนวัตถุดิบที่ได้ส่งคืนคลังแล้ว
 • สามารถตั้งได้ว่าให้เบิกวัตถุดิบทันทีที่บันทึกใบสั่งผลิต หรือให้ไปรอที่หน้ารายการเตรียมจ่ายสินค้า เพื่อให้ฝ่ายคลังจัดเตรียมวัตถุดิบ ซึ่งยืดหยุ่นตามนโยบายการทำงานแต่ละแห่ง
 • ระบบจะเตรียมรายการเบิกจ่ายวัตถุดิบแยกตามใบสั่งผลิตทันทีเมื่อมีการเปิดใบสั่งผลิต ทำให้ง่ายในการเตรียมวัตถุดิบ ใช้อ้างอิงเบิกวัตถุดิบได้เลย โดยไม่ต้องมาบันทึกใบเบิกสินค้าใหม่
 • สามารถตั้งให้จบงานกรณีที่ผลิตได้ไม่ตรงตามกำหนดเพื่อปิดใบสั่งผลิตนี้
 • สามารถระบุแรงงาน ค่าโสหุ้ย เครื่องจักร ที่ใช้ในแต่ละ Process ของใบสั่งผลิตได้
 • สามารถบันทึกสินค้าพลอยได้ (By Product) ที่ได้จากการผลิตแต่ละครั้ง
 • ระบบ Gen Lot Number ของสินค้าที่ผลิตได้ให้อัตโนมัติ
 • แนบไฟล์เอกสาร เช่น Drawing, Spec ในใบสั่งผลิตได้
 • สามารถกำหนดวันที่เริ่มและสิ้นสุดงานให้แสดงใน Calendar ได้
 • สามารถทำ Compose, De-Compose อย่างง่าย คือสั่งบันทึกการผลิตรวมสินค้าสำเร็จรูป (gpc) บันทึกการผลิตแยกสินค้าสำเร็จรูป (gpd) ทันทีตามสูตร BOM โดยไม่ต้องผ่านใบวางแผน, ใบสั่งผลิต


 • รายงานสูตรการผลิตสินค้า แสดงข้อมูลสูตรการผลิตสินค้าทั้งหมด แสดงรหัสสินค้าที่มีสูตรการผลิต รหัสวัตถุดิบ รายละเอียด วันที่สร้างข้อมูล เป็นต้น รายงานนี้มาจากข้อมูลสูตรการผลิตสินค้าในหน้าเพิ่มรายการสินค้า (pa) – Tab BOM โดยที่ Bom Module เป็น Production Bom
 • รายงานการวางแผนเบิกใช้วัตถุดิบ แสดงรายการวางแผนสินค้าที่จะเบิกใช้วัตถุดิบไปสั่งผลิตสินค้า แสดงข้อมูลเลขที่เอกสารใบวางแผนการผลิต วันที่เอกสาร รหัสสินค้าวัตถุดิบ รายละเอียดสินค้า วันที่ต้องการใช้ จำนวนวางแผน เป็นต้น แสดงข้อมูลเป็นรายสินค้า รายงานนี้มาจากบันทึกวางแผนการผลิต (JP)
 • รายงานการวางแผนผลิต แสดงข้อมูลสินค้าที่ได้ทำการวางแผนการผลิต แสดงเลขที่เอกสารใบวางแผนการผลิต วันที่เอกสาร รหัสสินค้าแม่ รายละเอียดสินค้าแม่ วันที่ต้องการใช้ จำนวนวางแผน จำนวนอ้างอิงไปผลิต จำนวนรับเข้า เป็นต้น แสดงข้อมูลเป็นรายสินค้า(สินค้าแม่) เรียงตามเลขที่เอกสารวางแผนการผลิต รายงานนี้มาจากการบันทึกวางแผนการผลิต (JP)
 • รายงานความต้องการใช้วัตถุดิบ แสดงข้อมูลรายการสินค้าวัตถุดิบที่ต้องการใช้ มีจำนวนที่เหลือหรือขาดหรือไม่ แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งผลิต วันที่เอกสารใบสั่งผลิต รหัสสินค้าวัตถุดิบ รายละเอียดสินค้าวัตถุดิบ วันที่ต้องการใช้ จำนวนต้องการ จำนวนเบิกแล้ว จำนวนคงเหลือ จำนวนขาด จำนวนสั่งซื้อ และจำนวนประมาณการความต้องการเพิ่ม เป็นต้น แสดงข้อมูลเป็นรายสินค้า (สินค้าลูก BOM) เรียงตามเลขที่เอกสารสั่งผลิต รายงานนี้มาจากการบันทึกใบสั่งผลิต (JO) ข้อมูลรายงานความต้องการใช้วัตถุดิบคล้ายกับรายงานการเบิกใช้วัตถุดิบ แตกต่างกันที่รายงานความต้องการใช้วัตถุดิบจะแสดง จำนวนคงเหลือ จำนวนขาด จำนวนสั่งซื้อ และจำนวนประมาณการความต้องการเพิ่ม ซึ่งในรายงานการเบิกใช้วัตถุดิบไม่มีข้อมูลนี้
 • รายงานการเบิกใช้วัตถุดิบ แสดงข้อมูลรายการสินค้าวัตถุดิบที่ต้องการใช้ มีจำนวนเบิกเท่าไหร่ ใช้วัตถุดิบจริงเท่าไหร่ คงเหลือเท่าไหร่ มีจำนวนวัตถุดิบที่สูญเสียหรือไม่ แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งผลิต วันที่เอกสารใบสั่งผลิต รหัสสินค้าวัตถุดิบ รายละเอียดสินค้าวัตถุดิบ หน่วย วันที่ต้องการใช้ จำนวนที่สั่ง จำนวนเบิก จำนวนใช้จริง จำนวนเหลือใช้ จำนวนสูญเสียคืน จำนวนสูญเสียไม่คืน เป็นต้น แสดงข้อมูลเป็นรายสินค้า (สินค้าลูก BOM) เรียงตามเลขที่เอกสารสั่งผลิต รายงานนี้มาจากบันทึกใบสั่งผลิต (JO)
 • สามารถตั้งให้จบงานกรณีที่ผลิตได้ไม่ตรงตามกำหนดเพื่อปิดใบสั่งผลิตนี้รายงานการผลิตสินค้า แสดงข้อมูลการผลิตสินค้า ซึ่งแสดงรายการเอกสารใบสั่งผลิต ข้อมูลในรายงานแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งผลิต วันที่เอกสารใบสั่งผลิต เอกสารอ้างอิงภายนอก รหัสสินค้าแม่ รายละเอียดสินค้าแม่ วันที่ต้องการใช้ จำนวนสั่งผลิต จำนวนผลิตได้ จำนวนผ่าน QC จำนวนไม่ผ่าน QC จำนวนรับเข้า วับที่รับเข้าล่าสุด เป็นต้น แสดงข้อมูลเป็นรายสินค้า (สินค้าแม่) เรียงตามเลขที่เอกสารสั่งผลิต รายงานนี้มาจากบันทึกใบสั่งผลิต (JO)
 • รายงานประมาณการสินค้าคงเหลือสำหรับการผลิต แสดงข้อมูลจำนวนสินค้าคงเหลือปัจจุบัน สินค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อประมาณการสินค้าสำหรับการสั่งผลิต แสดงข้อมูลรหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า จำนวนคงเหลือปัจจุบัน จำนวนที่อยู่ระหว่างการซื้อ จำนวนจอง จำนวนสินค้าที่รอรับเข้า จำนวนสินค้าที่รอจ่ายออก และจำนวนประมาณการสินค้าคงเหลือ รายงานนี้มาจากการทำ Transaction ที่เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ทั้งหมด เช่น การซื้อ-ขาย รอรับเข้า-รอจ่ายออก