Help online update

ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานจากคู่มือออนไลน์ และ วีดีโอการใช้งาน

คู่มือออนไลน์มาจากไหน
เป็นคู่มือการใช้งานที่อยู่ในตัวโปรแกรมตลอด ท่านจึงสามารถเรียนรู้ อ่านและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองตลอดเวลา และทุกที่ของมุมโลกที่เชื่อมต่อกับ Internet คู่มือออนไลน์ของเรามีการ Update ไปพร้อมๆกับโปรแกรมตลอดเวลา ท่านไม่ต้องถือหนังสือหรือกระดาษมากมาย อีกทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษอีกด้วย
วีดีโอ มาจากไหน
นอกจากคู่มือออนไลน์ที่เป็นตัวหนังสือให้ท่านได้อ่านแล้ว ยังมี DVO สาธิตการใช้งานแต่ละ Module ที่จะทำให้ท่านสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ด้วยตนเอง ด้วยภาพและเสียงจาก VDO ซึ่งท่านสามารถเปิดเข้ามาดูได้ตลอดเวลาใน Web Site ของเรา นั้นคือ www.eflowsys.com/etodaycloud

Support by email, etoday echat and Phone call only